Media - What's New

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele de contact ale GTS GLOBAL INTELLIGENCE SA (în continuare Compania) ca operator de date cu caracter personal: București, Str. Frunzei nr. 26, sector 2.
 2. Scopul Prelucrării datelor cu caracter personal:
  • Scopurile prelucrărilor de date cu caracter personal vizează realizarea activității economice specifice, aceasta incluzând atât relațiile contractuale cu prestatori ori beneficiari ai Companiei cât și relații contractuale referitoare la recrutarea personalului și prestarea muncii, precum și obligațiile legale aferente acestora.
  • Compania poate acționa în calitate de Operator cât și în calitate de Împuternicit al altei societăți și va putea transmite datele cu caracter personal altor entități terțe doar pentru realizarea scopului contractelor încheiate ori după caz a obligațiilor legale incidente.
 3. Categoriile de date cu caracter personal procesate pot fi după caz, următoarele:
  • Nume si prenume, CNP, serie si număr act identitate, permis de conducere, domiciliu, serie si număr de contract, cont bancar, imagine, voce, semnături olografe, copie act identitate, număr de telefon, adresa de email, adresa de corespondenta, legături de familie, vârsta, gen, stare de sănătate, condamnări penale, sau după caz nivelul veniturilor ori al studiilor specializărilor și certificărilor, cookies, adrese IP si alte tipuri de date cu caracter personal reținute prin acte emise de autorități publice din tara sau străinătate, inclusiv instanțe judecătorești si organe de cercetare, ori prin declarații ale unor persoane fizice ori juridice.
 4. Categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastra cu caracter personal pot fi următoarele, după caz:
  • Societăți care acționează în calitate de Operatori în raport cu Compania, societăți specializate in recuperarea creanțelor, avocați, Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date, Organisme ale Politiei Judiciare / Locale, traducători, unități bancare, instante de judecata, experti tehnici judiciari si executori judecătorești, operatori si furnizori de servicii de contabilitate, audit si IT din tara ori străinătate chiar si din afara Spațiului Economic European, asiguratori si reasiguratori din tara ori străinătate stabiliți după caz in sau in afara Spațiului Economic European si mandatari ai acestora, operatori servicii poștale si curierat, persoane fizice ori juridice care justifica un interes legitim pentru obținerea respectivelor informații. Pentru situațiile in care Compania exporta date cu caracter personal către organizații internaționale ori către state din afara Spațiului Economic European, la cerere va putea furniza dovezi privind garanțiile adecvate implementate.
 5. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pana la realizarea scopului si atâta timp cat Compania justifica un interes legitim pentru păstrarea acestora. Fără a ne limita, regula in general aplicata vizează perioadele minime de stocare prevăzute de legislația în vigoare în cazul anumitor categorii de documente sau cele privind prescripția extinctivă. Date cu caracter personal vor putea fi păstrate pentru a conserva exercitarea unui drept pe cale judecătorească sau de a asigura dovezile necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale.
 6. Interesele legitime ale Companiei vizează o cât mai eficientă selecție și recrutare a personalului, prevenirea fraudelor, conservarea unor drepturi la aparare prin asigurarea dovezilor privind executarea obligațiilor, ori dupa caz eficientizarea proceselor interne si cresterea vitezei de solutionare a petițiilor ori de indeplinire a obligațiilor legale.
 7. Fara a afecta obligatiile legale ale Companiei sau ale celor pe care Compania ii reprezintă, puteți solicita accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, avand dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor.
 8. Dreptul de acces la datele cu caracter personal va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca prelucrăm sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.
 9. Dreptul la rectificare implica dreptul dumneavoastra de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.
 10. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” implica dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstanțe, precum:
  • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
  • Prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.
 11. Dreptul de a va retrage consimțământul: Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal, care va priveste, a fost efectuata pe baza consimțământului dumneavoastră.
 12. Dreptul la restricționarea prelucrării implica dreptul de a solicita si de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal in anumite circumstanțe, precum:
  • Constestarea exactitatii datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea acestora;
  • Datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 13. Dreptul la portabilitatea datelor implica dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care:
  • Prelucrarea datelor s-a efectuat in baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu Compania, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, doar in măsura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Companie.
 14. Dreptul la opozitie implica dreptul dumneavoastra de a va opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum:
  • Prelucrarea a fost efectuata in interesul legitim al Companiei;
  • Prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
 15. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ, implica dreptul dumneavoastra de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
 16. Dreptul de a depune o plangere la Companie si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor.
 17. Dreptul de a va adresa justitiei.
 18. In situatia in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt procesate de Companie in baza consimțământului dumneavoastra exprimat direct ori in relatia cu alte entitati, aveti dreptul sa retrageti respectivul consimțământ direct in relatia cu Compania.
 19. Datele dumneavoastra au fost obținute in urma unei interacțiuni directe cu Compania, inclusiv prin mandatari, angajatori ori alte persoane fizice ori juridice cu care vă aflați într-o relație contractuală, ori de la autorități publice, instanțe de judecata, prin acte emise de autoritati publice si instante de judecata din tara sau strainatate, declaratii ori alte inscrisuri comunicate de persoane fizice sau juridice sau prin accesarea de catre dumneavoastra a sistemelor informatice ale Companiei, ori prin consultarea anumitor baze de date si altele asemenea.
 20. Procesarea datelor nu se realizează prin intermediul unui sistem decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri.
 21. Exercitarea drepturilor enunțate in cadrul prezentei informari se poate face:
 • în mod direct prin prezentarea unei cereri la registratura Companiei din București, Str. Frunzei nr. 26, sector 2;
 • electronic la adresa de email gdpr@global-technical.com

Subscribe to News Services

Seamless Upgrade And Grow Your Business Today!
Building Management and IoT solutions for any size business. Maintenance, Analysis and Consulting. Industry specific applications. Get started now or learn more!